Polityka prywatności i polityka cookies

My, czyli Cube Online Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, cenimy Twoją prywatność. Dlatego chcemy dostarczyć Ci możliwie jak najbardziej precyzyjnych informacji dotyczących zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (Polityka prywatności), a także wykorzystywania przez nas plików cookies i innych podobnych technologii (Polityka cookies) w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony https://cubeonline.com.pl/, czy odwiedzenia nas w mediach społecznościowych.

1. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do osób odwiedzających naszą stronę internetową lub profile w mediach społecznościowych, a także osób, które kontaktują się z nami za pomocą wyżej wymienionych kanałów w różnych celach: rozpoczęcia współpracy, złożenia reklamacji, czy uzyskania odpowiedzi na inne pytanie.

Dzięki polityce prywatności dowiesz się między innymi na jakich podstawach i w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakim podmiotom je przekazujemy, a także jakie są w związku z tym Twoje prawa.

Jeżeli piszemy „RODO” mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sp

1.1 Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cube Online Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-023), ul. Nowy Świat 2/100 00-497 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264641 („Cube”).

Oprócz użycia formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, możesz się z nami skontaktować także listownie, bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@cubeonline.com.pl lub mojafirma@cubeonline.com.pl.

1.2. Inspektor ochrony danych

Cube powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W razie potrzeby możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@cubeonline.com.pl lub listownie na nasz adres z dopiskiem „inspektor ochrony danych”

1.3. Podstawy i cele przetwarzania danych

Cube będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:

 • w celu odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji – zarówno mailowej, jak i za pośrednictwem innych kanałów, jak np. media społecznościowe, jeżeli zdecydujesz się na tę formę komunikacji. Przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Cube polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Cube w związku prowadzoną działalnością;
 •  jeżeli kierowana do Cube korespondencja będzie dotyczyła ewentualnego zawarcia lub wykonania umowy z Cube, dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku klienta oraz potencjalnego klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Cube jakim jest niezbędność przetwarzania w postaci podjęcia działań celem zawarcia lub wykonywania umowy z klientem (w przypadku osób działających w imieniu klienta będącego zarówno osobą fizyczną, jak i osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną);
 •  w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także dochodzenia lub obrony roszczeń Cube, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Cube polegającego na przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, a także ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Cube polegającego na promocji własnych produktów i usług;
 • w celu prowadzenia profili (fanpage) Cube w mediach społecznościowych, w szczególności odpowiedzi na reakcje oraz komentarze. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Cube polegającego na zapewnieniu ciągłości komunikacji biznesowej;
 • w celu wynikającym z udzielonej przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cel przetwarzania, dla którego potrzebujemy uzyskać Twoją zgodę zostanie wskazany w jej treści. Tej podstawy jako przetwarzania Twoich danych osobowych możemy użyć przykładowo w związku ze stosowaniem cookies i innych technologii, Strona 2 z 7
  które mogą bardziej ingerować w Twoją prywatność i nie są niezbędne z punktu widzenia utrzymania naszej strony.

1.4. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez Cube Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim podstawą przetwarzania była udzielona zgoda (art. 7 ust. 3 RODO). Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Cube przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą̨ żadnych negatywnych konsekwencji;
 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO).

Wszystkie opisane powyżej prawa możesz wykonać́ pisząc do Cube na dane wskazane w punkcie 1.1. powyżej (zakładka „Administrator danych”).

Ponadto, jeżeli uznasz, że Cube przetwarza Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.5. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przetwarzania danych w celu określonym w niniejszej polityce. Przykładowo: możesz odwiedzić naszą stroną internetową i nie kontaktować się z nami. Wówczas nie będziemy przetwarzać Twoich danych. Jeżeli jednak będzie chciał uzyskać odpowiedź na nurtujące Cię pytania za pomocą udostępnionego przez nas formularza
kontaktowego będziesz musiał podać swoje dane.

Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości wykonania czynności, dla których dane są przetwarzane. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, może być jednak warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy (w przypadku przetwarzania związanego z ewentualnym zawarciem lub wykonaniem umowy z Cube).

1.6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to potrzebne do osiągnięcia określonego celu opisanego w niniejszej polityce. Oznacza to, że Twoje dane osobowe w związku z prowadzoną korespondencją, a także w związku ewentualnym procesem zawierania lub realizacji umowy będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w związku z reklamacjami również będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania związanego z prowadzeniem działań marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania opartego na Twojej zgodzie dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania, a czasami także krócej np. w związku ze terminem ważności określonych cookies (o tym przeczytasz więcej w Polityce cookies poniżej).

Dane osobowe przetwarzane przez Cube w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych będą przetwarzane do momentu ich usunięcia (w przypadku komentarzy i reakcji, zaś w przypadku korespondencji będą przetwarzane do momentu wskazanego powyżej, tj. do przedawnienia roszczeń).

1.7. Profilowanie

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

1.8. Odbiorcy danych

W celu realizacji świadczenia pewnych usług współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi. Tacy usługodawcy mogą wykorzystywać lub przekazywać Twoje dane osobowe. Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być, w szczególności:

 • podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne;
  Strona 3 z 7
 • firmy świadczące usługi marketingowe;
 • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw prawnych.

Ponadto, możemy ujawnić wybrane informacje właściwym organom (np. urzędom, sądom, komornikom i innym instytucjom) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

1.9. Media społecznościowe

Na stronie Cube znajdziesz wtyczki zawierające linki do naszych profili w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, czy Linkedin. Dzięki Messenger będziesz też miał możliwość porozmawiać z nami na czacie.

Pamiętaj, że o ile jesteśmy w stanie kontrolować treści zamieszczane bezpośrednio na naszej stornie internetowej, jak i sposób, w jaki odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, o tyle nie mamy kontroli nad tym jak dostawcy powyższych stron przetwarzają Twoje dane.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami tak aby wiedzieć jakie zagrożenia niesie korzystanie z wyżej wymienionych stron, a także gdzie szukać odpowiednich informacji.

 1.9.1.LinkedIN

Nasz fanpage na LinkedIn możesz znaleźć bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki LinkedIn, bądź używając do tego wtyczki znajdującej się na naszej stronie internetowej.

LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Informacja na jakich zasadach LinkedIn będzie przetwarzał Twoje dane osobowe znajduje się tutaj: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Jeżeli chcesz natomiast wiedzieć jak LinkedIN korzysta z cookies potrzebne informacje znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

1.9.2. Instagram

Znajdziesz nas także na Instagramie. Podobnie jak w przypadku LinkedIN, oprócz klasycznego wyszukiwania nas bezpośrednio w wyszukiwarce Instagram, możesz zostać przekierowany na nasz profil za pomocą wtyczki, która znajduje się na naszej stronie.

Instagram jest obsługiwany przez Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Stany Zjednoczone.

Informacja na jakich zasadach Instagram będzie przetwarzał Twoje dane osobowe znajduje się tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875 . Jeżeli chcesz natomiast wiedzieć jak Instagram korzysta z cookies potrzebne informacje znajdziesz tutaj: https://help.instagram.com/1896641480634370 .

1.9.3. Facebook

Z narzędzi dostarczanych przez Facebook korzystamy na wiele sposobów. Przede wszystkim prowadzimy fanpage na Facebooku, który możesz odwiedzić z poziomu wtyczki na naszej stronie internetowej, bądź wyszukując go bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki.

Oprócz tego na naszej stronie internetowej znajdziesz możliwość porozmawiania z nami na czacie w ramach Messenger Facebook.

Facebook dostarcza nam także części narzędzi, które wykorzystujemy zgodnie z naszą polityką cookies (którą znajdziesz poniżej).

Zgodnie z polityką prywatności Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) dane będą przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Niewykluczone jednak, że dane mogą być również wykorzystywane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304. O polityce cookies
Facebook przeczytasz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

1.9.3.1. Współadministrowanie danymi z Facebook

Jak już wskazywaliśmy, Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Cube jako prowadzącemu fanpage.

W tym zakresie Cube i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Cube a Facebook (w tym informacje o celu współadministrowania, zakresach odpowiedzialności) są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Strona 4 z 7

1.10. Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych i państw trzecich

Cube nie zamierza co do zasady przekazywać danych do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich, czyli takich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Z uwagi jednak na naszą obecność w mediach społecznościowych, a także korzystanie z plików cookies (jeżeli wyrazisz na to zgodę) pewne informacje o Tobie i Twojej aktywności, w tym takie które mogą mieć charakter danych osobowych, mogą być wykorzystywane i przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez dostawców określonych usług, z których Cube korzysta, tj. LinkedIN, Instagram, Facebook, czy Google.

LinkedIN i Instagram są obsługiwane przez podmioty w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z polityką prywatności Facebook, jak i Google dane są przetwarzane przez podmioty zlokalizowane w Irlandii, jednak nie jesteśmy wykluczyć, że i te dane zostaną przesłane do Stanów Zjednoczonych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyrokiem z dnia w wydanym 16 lipca 2020 r. wyroku w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems, stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Tym samym TSUE uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami Unii Europejskiej). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje bowiem ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych.

Z uwagi na stopień ingerencji w Twoją prywatności jaki może wywołać powyższy transfer, będziemy Cię o tym odpowiednio informować – dlatego odpowiednią informację o tym ryzyku znajdziesz zarówno przy okazji akceptacji plików cookies, jak i przy
wtyczkach kierujących do naszych profili na mediach społecznościowych. Jeżeli wyrazisz zgodę na cookies, bądź skorzystasz z tych wtyczek będzie to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

1. Polityka cookies

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową albo profile w mediach społecznościowych możemy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie.

Chcielibyśmy, w ramach niniejszej polityki, przybliżyć Ci czym właściwe są cookies, w jaki sposób z nich korzystamy i czemu one służą.

1.1. Czym właściwe są cookies i po co są używane?

Cookies (tzw. ciasteczka) i podobne technologie (łącznie „cookies”) to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe lub piksele) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na elektronicznych urządzeniach (np. komputer lub telefon). Cookies są umieszczane w przeglądarce internetowej przez strony internetowe (takie jak strona Cube), które odwiedza użytkownik (np. Ty).

Cookies wykorzystywane są w różnych celach. Pozwalają m.in. rozpoznać urządzenie użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową (np. stronę Cube) dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Umożliwiają przechowywanie informacji, które służą następnie identyfikacji użytkownika i zapamiętaniu historii jego działań. Dzięki cookies można ustalić, czy użytkownik odwiedził wcześniej daną stronę internetową, jakich ewentualnie dokonał wyborów (np. języka), w którym strona będzie wyświetlana) i jakie informacje zostawił.

Stosowane przez Cube cookies są wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczenia nam (lub innym podmiotom) określonych informacji. Informacje te (w postaci różnych statystyk i analiz) pozwalają nam zrozumieć sposób w jakich korzystasz ze strony internetowej, co umożliwia następnie wprowadzenie odpowiednich usprawnień celem zwiększenia jej wydajności.

Wykorzystujemy także cookies w celach marketingowych – dzięki nim wiadomo jakimi reklamami się zainteresowałeś, a to umożliwia z kolei wyświetlanie kolejnych reklam, które będą dopasowane do Twojej aktywności.

1.2. Jakie są rodzaje cookies?

Przede wszystkim można dokonać podziału cookies na:

 • cookies sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu (np. Twoim komputerze), aż do wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przechowywane są zatem na czas sesji (czyli korzystania z przeglądarki);
 • cookies stałe” (persistent cookies) – pliki które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu (np. Twoim komputerze) przez określony czas lub nawet przez czas nieokreślony aż do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika (czyli Ciebie).

Podziału cookies można dokonać również z uwagi na pochodzenie:

 •  „cookies własne” (first party cookies) – pliki, które należą do odwiedzanej strony internetowej (np. strony Cube) i tylko ta strona może je odczytać. Takie pliki są umieszczane bezpośrednio przez Cube;
 •  „cookies podmiotów trzecich” (third-party cookies) – pliki, które nie są umieszczane bezpośrednio przez Cube, a przez inne podmioty, jak np. nasi partnerzy. Z takimi plikami mamy do czynienia wówczas, gdy strona internetowa korzysta z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookies, np. Google Analytics, czy Facebook.
  Cookies mogą służyć również różnym celom:
 • cookies niezbędne” – pliki, które pomagają w korzystaniu ze strony internetowej, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i bezpieczny dostęp do strony. Strona nie może działać poprawnie bez tych plików cookie;
 • cookies stastystyczne”, czyli takie które pomagają właścicielom stron zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, poprzez gromadzenie informacji, a następnie raportowanie;
 • cookies marketingowe”, czyli takie które są wykorzystywane do śledzenia użytkowników na stronach internetowych, po to aby wyświetlać reklamy, które są dopasowane do użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

1.3. Cookies wykorzystywane przez Cube

Na naszej stronie internetowej (https://cubeonline.com.pl/) wykorzystujemy następujące pliki cookies:

nazwa
kategoria
cel
własne,
podmiotów
trzecich?
ważność
typ
_ga cookies
stastystyczne
rejestruje unikalny
identyfikator używany do
generowania danych
statystycznych dotyczących
sposobu korzystania z
witryny przez użytkownika
cookies podmiotów
trzecich (Google
Analytics)
2 lata HTTP
_gat cookies
stastystyczne
używane przez Google
Analytics w celu
ograniczenia wskaźnika
żądań
cookies podmiotów
trzecich (Google
Analytics)
2 lata HTTP
_gid cookies
stastystyczne
rejestruje unikalny
identyfikator używany do
generowania danych
statystycznych dotyczących
sposobu korzystania z
witryny przez użytkownika
cookies podmiotów
trzecich (Google
Analytics)
1 dzień HTTP
_fb_chat_plugin cookies
marketingowe
służy do śledzenia interakcji
użytkownika z chat-widget
na Facebooku
cookies podmiotów
trzecich (Facebook)
cookies stały HTML
common/cavalry
_endpoint.php
cookies
marketingowe
gromadzi dane o
zachowaniu
odwiedzających z wielu
stron internetowych, aby
prezentować bardziej trafne
reklamy. Pozwala to
również stronie na
ograniczenie liczby
przypadków, w których są
pokazywane te same
reklamy.
cookies podmiotów
trzecich (Facebook)
cookies
sesyjny
Pixel
messaging_plugi
n_https://cubeon
line.com.pl/_199
8910903686633
cookies
marketingowe
Służy do komunikacji oraz
interakcji z użytkownikiem
strony www poprzez chat na
messangerze
cookies podmiotów
trzecich (Facebook)
cookies stały Pixel

Wszystkie z wymienionych powyżej plików cookies mają charakter w pełni dobrowolny – nie zaczniemy ich używać jeżeli nie otrzymamy od Ciebie wyraźnej zgody.

1.4. Czy cookies zawierają dane osobowe?

Co do zasady cookies nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w cookies, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą być uznawane za dane osobowe. Dlatego informujemy Cię również (w powyższej Polityce prywatności) na jakich zasadach mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe w związku z cookies. Zapoznaj Strona 6 z 7 się w szczególności z zakładką „1.9. Media społecznościowe” oraz „1.10. Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych i państw trzecich”.

1.5. Wykorzystywane narzędzia i dostawcy usług

Jak mogłeś/aś zauważyć w powyższej tabeli („1.3. Cookies wykorzystywane przez Cube”) w ramach używania cookies korzystamy z narzędzi dostarczonych przez zewnętrzne podmioty.

1.5.1.Google Analytics

Dzięki korzystaniu z Google Analytics możemy się dowiedzieć więcej na temat sposobu w jaki korzystasz ze naszej strony internetowej. Analizujemy między innymi to jak dużo czasu spędziłeś na naszej stronie internetowej, a także w jaki sposób się po niej poruszałeś. Dzięki temu możemy tworzyć statystyki, które umożliwiają nam uzyskanie pewnego obrazu na temat tego jak nasza strona oddziałuje na użytkowników. Tym samym mamy możliwość wprowadzania kolejnych ulepszeń, które mogą w większym stopniu mogą zaspokajać również i Twoje potrzeby. Informacje zbierane za pomocą Google Analytics są dla nas bardzo
cenne.

Usługa Google Analytics jest dostarczana przez Google Ireland Ltd. (adres: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia). Z uwagi jednak na fakt, że spółką matką Google Ireland Ltd. jest z kolei Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone) pewne informacje generowane przez cookies na temat korzystania z strony Cube mogą być wysyłane do USA i tam przechowywane.

Wdrożyliśmy opcję anonimizacji adresu IP, dzięki któremu Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony na obszarze państw należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których pełny adres IP zostanie wysłany na serwer do Stanów Zjednoczonych.

Z uwagi na powyższe chcielibyśmy Cię poinformować, że Stany Zjednoczone są w rozumieniu przepisów RODO tzw. państwem trzecim (państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Dodatkowo, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami Unii Europejskiej). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje bowiem ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych. Jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie przez nas z cookies w ramach Google Analytics będzie to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Więcej informacji o polityce prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

1.5.2.Facebook (w tym Facebook Pixel)

Część z wykorzystywanych przez nas cookies dostarcza nam również Facebook Ireland Ltd, (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dostarczane przez Facebook Ireland Ltd narzędzia mają charakter marketingowy i umożliwiają nam kierowanie do Ciebie dopasowanych reklam.

W powyższym celu korzystamy przede wszystkim z Facebook Pixel (Facebook Pixel), który jest narzędziem analitycznym pozwalającym nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy podejmowanych przez Ciebie działań na naszej stronie. Facebook Pixel dzięki informacjom na temat osób odwiedzających naszą stronę, a także sprawdzenia tego co na niej robią
możemy tworzyć listę nowych, właściwych odbiorców, którym następnie wyświetlimy reklamę na Facebooku.

Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel są dla Cube anonimowe, co oznacza że nie możemy na ich podstawie Cię zidentyfikować. Możliwe jednak, że Facebook łączy te informacje z innymi, które posiada i na tej podstawie jest w stanie Cię zidentyfikować, a także wykorzystywać zebrane dane do własnych celów.

Cube nie ma wpływu na sposób w jaki sposób Facebook Ireland Ltd. będzie wykorzystywał zbierane informacje, a także gdzie będzie je przesyłał, o czym czujemy się zobowiązani Cię poinformować. Nie możemy wykluczyć, że dane te będą przesyłane do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Jak już opisaliśmy to powyżej (przy „2.5.1. Google Analytics”), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami Unii Europejskiej). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje bowiem ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych. Jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie przez nas z cookies w ramach narzędzi dostarczanych przez Facebook, w tym Facebook Pixel będzie to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dodatkowo, zawarliśmy odpowiednią umowę z Facebookiem w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, o której więcej dowiesz się w zakładce „1.9.3.1. Współadministrowanie danymi z Facebook” w Polityce prywatności powyżej.

Więcej informacji o polityce prywatności Facebook znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation, zaś o polityce cookies Facebok tu: https://www.facebook.com/policies/cookies/

1.6. Zarządzanie plikami cookies

Strona 7 z 7 Zanim zastosujemy cookies na naszej stronie internetowej poprosimy Cię o zgodę.

Pamiętaj jednak, że możesz też samodzielnie dostosowywać ustawienia dotyczące cookies (a także je usuwać) również z poziomu Twojej przeglądarki. Poprzez odpowiednie ustawienia możesz wskazywać warunki przechowywania cookies, a także uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobu obsługi cookies znajdziesz na następujących stronach:

Możesz także zarządzać cookies w ramach poszczególnych narzędzi, z których korzystamy i o których pisaliśmy powyżej:

Powrót do góry